AMD Radeon Settings 2016.1121.1657.30480

AMD Radeon Settings 2016.1121.1657.30480

Advanced Micro Devices, Inc. – Shareware – Windows

Tổng quan

AMD Radeon Settings là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Advanced Micro Devices, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.142 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AMD Radeon Settings là 2020.505.1151.21339, phát hành vào ngày 09/11/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/01/2016.

AMD Radeon Settings đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của AMD Radeon Settings đánh giá xếp hạng 2 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AMD Radeon Settings!

Cài đặt

người sử dụng 3.142 UpdateStar có AMD Radeon Settings cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản